<![CDATA[DUNGUG KINARAY-A INC. - Palantu]]>Sat, 06 Jan 2018 16:07:00 -0500Weebly<![CDATA[Mga Palantu]]>Mon, 28 Jul 2014 04:28:06 GMThttp://dungugkinaray-a.com/palantu/mga-paktakun-kang-antique1

Mga Palantu


Ang masunod nga mga palantu gintipon kag ginsulat ni Ligaya B. Bundac, Puno kang Departamento kang Filipino, Antique National School (Retirado).

"Kon indi pagpukawun, nagabugtaw.
Kon pukawun, nagaturog."

Sabat: Huya-huya

"Halog sa bayong
Gutuk sa gawang."

Sabat: Payong

"Nagakamang anang nanay
Anang bata nagapungko."

Sabat: Kurbasa

"Matipuron nga bulbulon
Mapula kon burikatun.
"

Sabat: Istiwitis

Ang masunod nga mga palantu gintipon kag ginsulat ni Maria  Milagros C. Geremia-Lachica.

"Talawit sa isara
Maisug sa darwa."

Sabat: Latayan nga kawayan

Litrato: Himo ni Fernando Amorsolo halin sa http://www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com/2012/11/Fernando-Amorsolo.html.
]]>