<![CDATA[DUNGUG KINARAY-A INC. - Pagpukaw sa Baratyagun]]>Mon, 08 Jan 2018 09:38:05 -0500Weebly<![CDATA[Ang Pag-agay kang Kasubu sa Dughan]]>Sun, 24 Jan 2016 00:37:26 GMThttp://dungugkinaray-a.com/pagpukaw-sa-baratyagun/ang-pag-agay-kang-kasubu-sa-dughan
Picture
Himo ni Kathryn Uster halin sa http://www.ustercollageart.com/about-the-artist.html


Ang Pag-agay kang Kasubu sa Dughan
ni Cor Marie Villojan-Abando


Nagaagay ang kasubu
nga nagaragasa sa dughan.
Ang papil nangin saraludan
ka mga hibunbun-ut
nga gintuga ka maimon nga kalibutan.
Indi kag indi gid madarawat
ka bisan sin-o man
ang baratyagun nga gin-ilwak ka tinta
sa papil nga ginmarhan ka luha.
Kon hinanglitan ang sirak ka adlaw
tuman nga magkabalaka,
magahaganhagan
lamang ang kasubu
nga ginabatyag
ka gintalikdan
nga tinuga.

]]>
<![CDATA[Ang Gugma ka Bulan kay Istrilya]]>Mon, 14 Dec 2015 20:21:28 GMThttp://dungugkinaray-a.com/pagpukaw-sa-baratyagun/ang-gugma-ka-bulan-kay-istrilya
Picture
Himo ni Alisha Wilcher halin sa https://www.pinterest.com/pin/409405422348075742/


Ang Gugma ka Bulan kay Istrilya
ni Cor Marie Villojan-Abando


Rugya sa atun mataas nga kaharian
ikaw ilabi gid nga nagapasirak sa dya nga dughan
ang badlak ka imo pungyahun
masanag pa sa yuhum ka adlaw
sa bilog nga kalibutan.

Kon daw-un mo ang dya nga mga palad
tanan imo mga bitoon akun haksun
agud ang anda pag-igpat magtayuyon
bisan pa malipdan ka mga maimon nga gal-um.

Akun punggan ang pagragamak ka uran
bisan pa magsagunson ang anda pagbunuk
matabangan lamang ang imo pagpangasubu.

Bisan pa ang imo pagpamintana
akun pirmi pagasul-an
sa kada gabii, akun ikaw pulawan
malipay lang asta sa katubtuban
ang nagaisaranhun nga Istrilya
kag rayna ka akun dughan.

]]>