<![CDATA[DUNGUG KINARAY-A INC. - Taning]]>Sat, 06 Jan 2018 16:06:15 -0500Weebly<![CDATA[Kataragman ang Pagdihon ka Binalaybay kag Sugidanun]]>Sun, 27 Dec 2015 21:44:26 GMThttp://dungugkinaray-a.com/taning/kataragman-ang-pagdihon-ka-binalaybay-kag-sugidanun
Picture
Himo ni Katarzyna Kmiecik halin sa https://www.etsy.com/search?q=landscape%20in%20watercolor


Kataragman ang Pagdihon ka Binalaybay kag Sugidanun
ni Elsed S. Togonon


Kataragman ang pagdihon ka binalaybay kag sugidanun
Nga nakurit sa agi kang kadulum kag kang kamingaw
Kon ang pagluad ka tinta kag ang pagsaot ka mga tinaga
Sa hawan nga papil nagapabilin nga balsi kang kalinung.
Sa tunga ka pagtangis ka mga talinghaga,
Wara ti liwan nga pagpangabay ka imo pagdipara
Hay indi kabatas ang dya nga surulatan sa pagsalod
Ka luha nga nagaturo sa akun mga mata.
Sin-o ang makabati ka daghub ka mga sugidanun?
Sin-o ang makakita ka maamyun nga haron
Ka mga binalaybay nga ginahanduraw
Ka akun kasingkasing, ginakauhawan ka akun kalag?
Kaigo ayhan ang mga tinaga sa pagbalay ka mga hitabo
Nga may kahilabtanan sa imo pagpanglugayawan?
Imawan mo ayhan ako sa akun pagpanglugayawan,
Sa pagsiud ka mga talinghaga nga nagasarasalidhay
Sa balud kang kataragman nga nagapahug kanakun,
Nagasabya kanakun, nagapugung kanakun sa pagpautwas
Kang kaugut, kaluya, kalipay, kamingaw, gugma, kahapdi
Paglaum, pagbuhi, kaimon ukon kahadluk?
Pamatian mo bala ang kalinung ka ispasyo
Sa tunga kang kada tinaga nga akun ginasulat?
Sarangan mo bala lumpatun ang kadalum ka talinghaga
Nga nagaibwal sa kainit ka bubon ka akun
Mga dilambong kag mga sugidanun?
Sangka kataragman ang pagdihon ka binalaybay
Sangka paghangkat, pagbato sa pihak kang kasaypanan
Pagtinguha nga mabuhi sa tunga kang kalibutan
Nga ginakunupan kang pagpakuno-kuno
Kag hapaw nga kalipayan.

]]>
<![CDATA[Taning]]>Mon, 23 Nov 2015 18:23:35 GMThttp://dungugkinaray-a.com/taning/taning
Picture
Halin sa http://findpik.com/beaches-paintings


Taning
ni Elsed S. Togonon


Kon nagapanaw ako sa karsadahun ka Rosario
Ginakunupan kang kaluya ang akun batiis
Sa pag-asoy ka aragyan pauli sa balay
Sa nagakalit nga pagsalup ka adlaw.
Buta ka yab-ok kag aso nga akun
Ginhak-un ang nagakamingaw ko nga
Kasingkasing sa ana pagtinguha
Nga makabati ka maamyun nga kanta
Ukon dapya ka priska nga hangin.

Ugaring sa diin?

Indi man ka parapit ang balud sa daray-ahan
Sa akun pagpanamguhanun sa gabii.
Amo man ang lambat nga nagasiud sa akun
Kahidlaw nga liwan makalapak
Sa mga dakaldakal kag baras
Kag magtusmog ka akun batiis
Sa kada hunas kag taub ka baybay.
Sa akun pagbugtaw nagapin-ut
Ang akun dughan sa pagsug-alaw
Kang pagsirak ka adlaw kag liwan
Nga pagdagundagun sa mga karsadahun
Ka Rosario kag Antipolo.

Rugya sa tunga ka mga pagkinarankaran
Ginatawag ako kang pagsabya ka balud
Kang pagpanihol ka hangin sa mga kugon
Nga nagasaot sa mga banglid ka Punta Nasog.
Hay rugto, rugto gid lang makapahuway
Ang lapyo ko nga kalag kag kasingkasing.

]]>